Nõustamise teemaks on puuetega inimeste takistusteta liikumine teedel ja tänavatel, ligipääs hoonetesse ja ruumide kohandamine vastavalt vajadusele ning seadustele. Nõustan teede, tänavate ja hoonete projekteerijaid, ehitajaid ning haldajaid. 

Teen ehitiste ligipääsetavuste ja kohandamiste ekspertiise, konsultatsioone ning testimist.

Pakun nõu töökoha kohandamisel nii ettevõttes kui ka kodus.

Kaardistan ligipääsetavust Tallinnas, aga ka mujal linnades ja piirkondades. See on ühiskondlike hoonete ligipääsetavuse andmete kogumine ja lisamine üle-Eestilisse andmebaasi internetis www.liikumisvabadus.invainfo.ee .

Oma tegevuses lähtun Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 3. juuni 2018. a ehitusseadustiku määrusest Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele

https://www.riigiteataja.ee/akt/131052018055